За Фирмата      ОБЕКТИ      Специализация      Дейност      Контакти      About us      Sites      Specialization      Activity      Contact us   
 
НАВИГАЦИЯ
Новини
София 1700,
кв."Витоша",
ул."Димитър Шишманов" №17
Тел: +359 895 47 74 76
Тел: +359 2 862 45 85
Факс: +359 2 862 48 81
E-mail:
p_vladimirov@ikarconsult.com
  
          Съгласно новите промени в ЗУТ фирмата може да извършва оценка на инвестиционните проекти в съответствие с:
 
°    Предвижданията на подробния устройствен план;
°    Правилата и нормативите за устройство на територията;
°    Изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
°    Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
°    Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
°    Изискванията за устройство, безопасна ектсплоатация и технически надзор на             съоръженияс    повишена опасност, ако в обекта има такива;
°    Специфични изисквания към определени видове строежи, съгласно нормативен акт, ако в обекта има такива;
 
Инвестиционните  проекти, за които фирмата е направила оценка на съответствието  получават разрешение за строеж в седем дневен срок от представянето им , съгласно чл.144, ал. т.1 от ЗУТ.
 
       Упражнявайки строителен надзор ние носим отговорност за:
 
°   Законосъобразно започване на строежа;
°   Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгл. Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
°   Изпълнение на строежите, съобрадзно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
°   Спазване на условията на безопасност на труда, предвидени в проекта за организация и изпълнение на строителството
°   Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
°   Годност на строежа за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 
 
      Освен оценката за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, “ИКАР КОНСУЛТ” АД
по договор с възложителя може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, както и:
 
°   Подпомагаме възложителя при подготовка на необходимата изходна информация, проучване и анализиране на инвестиционния климат и пазарните ресурси;
°   Изготвяме предварителни проучвания и вариантни решения с икономическа обосновка на инвестиционните и експлоатационни разходи;
°   Изготвяме експертна оценка за стойността на строителството, като база за сравняването на показателите на участниците в търга за строителство;
°   Изготвяме техническите спецификации указващи начина на изпълнение при спазване на приетите стандарти  и изискванията за безопасност на строежите;
°   Изготвяме договорните условия за изпълнение на строителството;
°   Осъществяваме координация на строително-монтажния процес;
°   Изпълняваме контрол на количествата вложени материали и цените на изпълняваните строително-монтажни работи (функции на инвеститорски контрол);
°   Представляваме възложителя по време на строителството, ако сме упълномощени за това;
°   Осигуряваме въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
°   Осъществяваме други консултации в областта на инвестиционните намерения и реализацията на инвестициите.
  
   Управление на качеството:
° Контрол върху документите, данните и чертежите;
° Сертификати за вложените материали;
° Сертификати за квалификация на Изпълнителите;
° Процедура за предохранителни и корекционни действия;
° Попълване на дневници по качеството
  
   Инвеститорски контрол:
   При възлагане сме в състояние да изпълняваме и задълженията на инвеститорски контрол на обекта като следим за:
° осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания изпълнение на СМРна обекта, стриктно изпълнение на на всички задачи,  вменени на изпълнителя на СМР от страна на възложителя за постигане целите на заданието.
° съблюдаване дали се използват най-икономичните, ефективни и общоприети професионални практики, съблюдаване изискванията , заложени в условията
  на договорите между възложителя и изпълнителите на СМР, проверява количествата, заложени в проектно-сметната документация, работния график и
  регулативните документи и стандарти по българското законодателство.
 
  Координатор по безопасност и здрав
° координира осъществяването и изпълнението на изискванията на ЗУТ съгласно чл. 16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2,
  когато такъв се изисква от строителите и при необходимост от защита на работещи, от лицата самостоятелно упражняващи трудова дейност
 

    Изготвяне на технически паспорти на сгради съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. на МРРБ, конструктивно обследване на сгради съгласно Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ, проектиране на сгради, съоръжения и градска среда и други.

 

 

 

 
©2005 ES Net Ltd. All rights reserved Designed by Fidel